Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Klachtenregeling

Klachten

 

Kinderopvang is echt mensen werk. Het kan gebeuren dat er eens iets mis gaat met de communicatie tussen ouders en pedagogisch medewerkers, of dat u niet tevreden bent met de gang van zaken. Wij hopen dat u hier melding van maakt en ook met vragen naar ons toekomt. Door middel van een open gesprek kunnen klachten worden opgelost.

 

Als het over het kind gaat, kunt u dit bespreken met de desbetreffende pedagogisch medewerker en/of met de coördinator. Komt men er onderling niet uit dan kan er een gesprek worden aangevraagd met de directeur. Leidt ook dat niet tot een bevredigend resultaat of gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling, dan bestaat de mogelijkheid uw klacht voor te leggen aan de een Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen. Het Klachtenloket Kinderopvang dat is verbonden aan de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen zal dan eerst proberen uw klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

 

U kunt ook rechtstreeks in contact treden met deze Geschillencommissie (www.degeschillencommisie.nl ). Dit heeft niet onze voorkeur, daar er enige tijd overheen gaat voordat de klacht in behandeling wordt genomen en er naar een oplossing wordt gezocht. Pinokkio zal uw standpunt altijd serieus nemen en proberen het probleem, naar tevredenheid van beide partijen, op te lossen.

 

Alle informatie over de Klachtenregeling van Pinokkio en de behandeling ervan kunt u aanvragen bij de coördinator. Anonieme klachten worden niet behandeld.

 

 

Indien de oudercommissie een geschil heeft over de toepassing van hun adviesrecht dan kunnen zij dit geschil direct voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang en peuterspeelzalen.