Pinokkio Ontdek de wereld van Pinokkio!
 

Zorgteam

Behalve dat het zorgteam werkt aan deskundigheidsbevordering en aan goede kwaliteitszorg, is het zorgteam er ook voor u als ouder! U kunt terecht met vragen als het om uw kind op het kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang gaat. Het zorgteam denkt graag met u mee betreffende het welbevinden van uw kind(eren) binnen Pinokkio. Dit geldt ook voor de kinderen die extra zorg vragen en die wij graag willen ondersteunen binnen de opvang.

Deskundigheidsbevordering
Pinokkio geeft interne en externe cursussen aan pedagogisch medewerkers van de dagopvang en buitenschoolse opvang. Medewerkers van de dagopvang hebben zich geschoold in Vroeg Voorschoolse Educatie (VVE). Dit wordt middels het programma Uk & Puk aangeboden. Pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse opvang krijgen praktijkgerichte informatie over bijvoorbeeld pesten en gepest worden.

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling
Pinokkio werkt met een meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Deze verplichting geldt voor beroepsgroepen als bijv. het onderwijs, hulpverleningsinstanties, maatschappelijk werk, artsen, politie, peuterspeelzalen en kinderopvang.

Samen Vroeg Erbij (SVE)
Samen Vroeg Erbij (SVE) is een provinciaal project die als hoofddoel heeft om te werken aan vroegsignalering en vroegstimulering binnen de Drentse kindercentra. Pinokkio is deelnemer aan dit project. Er kan gebruik gemaakt worden van passende hulp als er bepaalde zorgen zijn om een kind. SVE houdt ook in dat er op een goede en praktische manier samengewerkt wordt met allerlei instanties.

 

Gedragsobservaties BSO
Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen wordt er bij Pinokkio 1 a 2 maal per jaar een gedragsobservatie op de BSO gedaan door de leidster van uw kind(eren). Steeds vaker krijgt de kinderopvang te maken met een hele diverse samenstelling van groepen kinderen op de locaties. De gedragsobservaties kunnen u een beeld geven hoe uw kind ‘het in de groep doet’. Het is geen kindvolgsysteem zoals op de scholen wordt gebruikt. Tussen Pinokkio en school wordt er nimmer informatie uitgewisseld zonder uw toestemming. De gedragsobservaties van uw kind(eren) kunt u ten alle tijden inzien op uw eigen locatie.

Ons zorgteam
Ons zorgteam kent twee afdelingen. Het kinderdagverblijf en de Buitenschoolse opvang. Binnen het zorgteam zijn een orthopedagoog en een kinder- en jeugdtherapeut werkzaam. U kunt het zorgteam via de telefoon of per e-mail bereiken.

T: 0592-461011 doorkiesnummer 5
E: taniaarkema@pinokkio.nu